Voorwaarden ZAS vouchers / cadeaubonnen die uit coulance zijn verstrekt (Let op: niet SGR vouchers):

De cadeaubon dient geldig te zijn op het moment van het maken van de boeking.
De cadeaubon is enkel inwisselbaar voor reisonderdelen die onder het landarrangement vallen (niet voor vluchten). Indien er op de voucher staat gespecificeerd voor welke reisonderdelen de voucher bedoeld is, dan is de voucher alleen daarvoor geldig.
Indien de cadeaubon niet de gehele reissom dekt, wordt de cadeaubon allereerst gebruikt op de restantbetaling: een aanbetaling blijft in dit geval noodzakelijk.
De cadeaubon dient te worden gebruikt door het reisgezelschap voor wie de cadeaubon is uitgegeven. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

 

Reisvoorwaarden:

Op uw reservering zijn onderstaande Reisvoorwaarden van toepassing.

Op deze overeenkomst is ook de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden van toepassing. De SGR voorwaarden zijn te vinden op www.sgr.nl.
Op het vervoer door luchtvaartmaatschappijen, trein, camper huur,autohuur en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar op hun websites en op de website van Z.A.S. U kunt deze voorwaarden ook bij ons opvragen. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid in de vervoersvoorwaarden ten opzichte van deze reisvoorwaarden gaan deze reisvoorwaarden altijd voor.

Acceptatie van de boekingsbevestiging of betaling van het inschrijfgeld, betekent dat u kennis genomen hebt van en akkoord gaat met deze Reisvoorwaarden, alle overige voorwaarden waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, alsmede de voorwaarden van de SGR.

Reisvoorwaarden

Artikel 1

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder ZAS:
Zuid – Afrika specialist B.V., Camper South Africa, South Africa Specialist

Onder reiziger wordt verstaan:
De klant van ZAS, of degene voor wie de reis is bedongen en waarvoor is betaald, of degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot ZAS is overgedragen.

Artikel 2 Informatie van ZAS

1. ZAS zal algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied vermelden op de website van ZAS. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen is gewijzigd.

2. ZAS verbindt aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde dat de reiziger een reisverzekering en annuleringsverzekering sluit (al dan niet via ZAS) en verlangt tevens bewijs van zo’n verzekering door middel van de gegevens van de verzekeraar en de polisnummers indien dit niet bij ZAS is ondergebracht.

3. Alle prijzen op de website van ZAS zijn indicaties. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde prijzen op de website.

Artikel 3 Informatie door de reiziger

1. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

2. Met name dient de reiziger informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde reizigers met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.

Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door ZAS omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4 Essenties

1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ZAS aangeboden reis worden verlangd (medische essenties).
ZAS zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van ZAS.

2. ZAS heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden neemt ZAS alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ZAS.

Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de ZAS  inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger per e mail zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

b. Reiziger is  er middels de informatie op de website van ZAS vóór de aanvaarding op gewezen dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door ZAS is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Het aanbod van ZAS is vrijblijvend en kan zo nodig door ZAS worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de vijfde werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden ZAS niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging ZAS wegens te geringe deelname: ZAS heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding.  De artikelen 13 en 15 zijn niet van toepassing.

5. Aanmelder

a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en ZAS  anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder danwel de aanmelder ontvangt hiervan een copie en is hier eveneens voor verantwoordelijk..
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) eveneens voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

6. Gegevens en voorbehouden in publicatie:  Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de ZAS maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

7. Vertrek- en aankomsttijden: Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.  ZAS kan hier binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 14 en 15 niet van toepassing.

8. Afwijkingen van percentages in artikel 6 en 12: ZAS mag en kan van de in de artikelen 6 en 12 genoemde percentages afwijken

Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten

1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
Dit betekent dat vluchten, camper reizen en losse camperstaanplaatsen voor 100% moeten worden aanbetaald en de overige reisonderdelen voor 25% moeten worden aanbetaald, tenzij andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn die het percentage van de aanbetaling verhogen.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek  in het bezit zijn van ZAS. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar per e mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. ZAS heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens ZAS heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de door ZAS gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7 Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen.

Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door ZAS of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij ZAS bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 8 Wijzigingen reissom

1. ZAS heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek  de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de reissom  (waaronder vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, en externe heffingen. ZAS zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend .

Artikel 9 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

1. ZAS stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevraagd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator .
3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft ZAS aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij ZAS
4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en rijbewijs, geboortecertificaat. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 8 weken voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door ZAS worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door ZAS met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 12 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 12 van toepassing is. In dat geval kunnen tevens wijzigings en extra deel annulerings kosten worden berekend.

Artikel 11 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
– de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en – het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ZAS voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, van de in lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 12 Annulering door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten.

Gerekend wordt bij annuleringen vanaf de vertrekdag van de vlucht uit Nederland/Belgie.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal ZAS de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

– bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom;

b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
De annuleringskosten bij Nationale Parken, alle vluchten en campingstaanplaatsen zijn : Bij annulering vanaf de eerste (de dag van boeking) 100%.

Bij treinreizen:

– bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
– bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom;

2. Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het gezelschap in de offete voor deze accommodatie voorkomt, doet ZAS aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 6 gelden.
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen zelfs als deze schade lager is uitgevallen. Onder schade wordt ook verstaan geleden verlies en gederfde winst.

4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 11 van toepassing.

Artikel 13 Opzegging door ZAS

1. ZAS heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ZAS aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Een gewichtige omstandigheid voor ZAS is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

4.
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan ZAS  kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ZAS. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan ZAS kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16. ZAS is hierbij te allen tijde gerechtigd gemaakte kosten, waaronder administratiekosten, bankkosten en koerswijzigingen, door te berekenen aan de reiziger danwel af te trekken van het te retourneren bedrag.

Artikel 14 Wijzigingen door ZAS

1.
a. ZAS heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 13 lid 2. Wijzigingen deelt ZAS binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op e hoogte is gesteld.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en)afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

2.
a. In geval van wijziging doet ZAS de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat ZAS van de wijziging op de hoogte is gesteld.
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

– de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
– de aard en klasse van de accommodatie;
– de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

– de samenstelling van het reisgezelschap;
– de aan ZAS  bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
– de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door ZAS schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

3.
a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft ZAS het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger.
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of,indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

4. Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel eindigt op een zon- of feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.

5.
a. Indien de oorzaak van de wijziging aan ZAS kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van ZAS. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan ZAS kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.  ZAS is hierbij te allen tijde gerechtigd gemaakte kosten, waaronder administratiekosten, bankkosten en koerswijzigingen, door te berekenen aan de reiziger danwel af te trekken van het te retourneren bedrag.

6. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt ZAS ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.) Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt ZAS de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.)

7. ZAS is, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 4, verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 19 lid 1.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is ZAS onverminderd het bepaalde in de artikelen 16, 17 en 18 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ZAS is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; ofc. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die ZAS of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of.
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

4. Indien een georganiseerde reis of treinreis  onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig het startpunt kan bereiken doordat de vliegreis  geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht onmogelijk maken, komt dit in afwijking van lid 3 voor risico van de reiziger.  De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd.

5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 16 Hulp en bijstand

1.
a. ZAS is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van ZAS, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 15 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is ZAS tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan ZAS zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor ZAS bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. ZAS is hierbij te allen tijde gerechtigd gemaakte kosten, waaronder administratiekosten, bankkosten en koerswijzigingen, door te berekenen aan de reiziger danwel af te trekken van het te retourneren bedrag.

Artikel 17 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid ZAS

1.
a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van ZAS dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. ZAS is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

2. Indien ZAS jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van ZAS voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de ZAS. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van ZAS gelden ook ten behoeve van werknemers van ZAS betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 18 Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van  ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf va het gedrag van een correcte reiziger.

2.
a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ZAS van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van ZAS in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 19 lid 1 te voldoen.

4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij  te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 19 Klachten tijdens de reis

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 15 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, ZAS. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij ZAS.

2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zal de reiziger op een snelle en adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk per e mail aan ZAS te sturen en bevestiging van ontvangst te vragen en te controleren.

3. ZAS zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de  contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

4. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of ZAS daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 20 Klachten na de reis

1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij ZAS.

2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij ZAS  te worden ingediend.

3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door ZAS niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

4. ZAS zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 21 Geschillen en aanvullende voorwaarden.

1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na de schriftelijke reactie als bedoeld in artikel 20 lid 4 het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

2. a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de ZAS op deze termijnen een beroep doet.

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites. Indien u dat wenst kunnen wij deze voorwaarden ook aan u toesturen.
Uw contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) kunnen aan de luchtvaartmaatschappij(en) worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de door u geboekte vluchten. Indien u aan ons schriftelijk  kenbaar maakt hierop geen prijs te stellen, zullen wij deze gegevens niet doorgeven.

Acceptatie van de boekingsbevestiging of betaling van het inschrijfgeld, betekent dat u in het bezit bent, kennis genomen hebt van en akkoord gaat met deze Reisvoorwaarden, alle overige voorwaarden waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, alsmede de voorwaarden van SGR.