Neem contact met ons op via de chat functie aan de onderkant, rechts, van het scherm.
Als "Leave a message" getoond wordt, zijn wij niet direct beschikbaar. We nemen in dat geval z.s.m. contact met u op.
Gratis advies nodig?

Nieuwsbrief

Reisvoorwaarden per 16/01/2018

Reisvoorwaarden:

Op uw reservering zijn onderstaande Reisvoorwaarden van toepassing.
Op deze overeenkomst is ook de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden van toepassing. De SGR voorwaarden zijn te vinden op www.sgr.nl.
Op het vervoer door luchtvaartmaatschappijen, trein, camper huur,autohuur en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar op hun websites en op de website van Z.A.S. U kunt deze voorwaarden ook bij ons opvragen. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid in de vervoersvoorwaarden ten opzchte van deze reisvoorwaarden gaan deze reisvoorwaarden altijd voor.

Acceptatie van de boekingsbevestiging of betaling van het inschrijfgeld, betekent dat u kennis genomen hebt van en akkoord gaat met deze Reisvoorwaarden, alle overige voorwaarden waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, alsmede de voorwaarden van de SGR.

 

Reisvoorwaarden

Artikel 1

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder ZAS:
Stichting Zuid - Afrika specialist, Camper South Africa, South Africa Specialist

Onder reiziger wordt verstaan:
De klant van ZAS, of degene voor wie de reis is bedongen en waarvoor is betaald, of degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot ZAS is overgedragen.

Artikel 2 Informatie van ZAS

1. ZAS zal algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied vermelden op de website van ZAS.
De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen is gewijzigd.

2. ZAS verbindt aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde dat de reiziger een reisverzekering sluit en verlangt tevens bewijs van zo'n verzekering door middel van de gegevens van de verzekeraar en de polisnummers.

 

Artikel 3 Informatie door de reiziger

1. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten
van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

2. Met name dient de reiziger informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde reizigers met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico's voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.
Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door ZAS omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4 Essenties

1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ZAS aangeboden reis worden verlangd (medische essenties).
ZAS zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van ZAS.

2. ZAS heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden neemt ZAS alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ZAS.

Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1.

a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de ZAS  inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger per e mail zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
b. Reiziger is  er middels de informatie op de website van ZAS vóór de aanvaarding op gewezen dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door ZAS is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Het aanbod van ZAS is vrijblijvend en kan zo nodig door ZAS worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de vijfde werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden ZAS niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging ZAS wegens te geringe deelname

ZAS heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding.
De artikelen 13 en 15 zijn niet van toepassing.

5. Aanmelder

a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en ZAS  anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder danwel de aanmelder ontvangt hiervan een copie en is hier eveneens voor verantwoordelijk..
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) eveneens voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

6. Gegevens en voorbehouden in publicatie

a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de ZAS maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

6. Vertrek- en aankomsttijden

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.  ZAS kan hier binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 14 en 15 niet van toepassing.

7. Afwijkingen van percentages in artikel 6 en 12   ZAS kan van de in de artikelen 6 en 12 genoemde percentages afwijken,

Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten

1. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
Dit betekent dat vluchten, camper reizen en losse camperstaanplaatsen voor 100% moeten worden aanbetaald en de overige reisonderdelen voor 25% moeten worden aanbetaald

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek  in het bezit zijn van ZAS. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar per e mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. ZAS heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens ZAS heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de door ZAS gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7 Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen.

Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door ZAS of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij ZAS bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 8 Wijzigingen reissom

1. ZAS heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek  de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de reissom  (waaronder vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, koersveranderingen van meer dan 10 % en externe heffingen. ZAS zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend .De 10 % wordt gerekend over de totale reissom:
Bij koersverschillen minus de reeds aanbetaalde reissom,
Bij vervoerskosten minus het deel van de reissom waarop deze verhoging niet van toepassing is.

Artikel 9 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

1. ZAS stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevraagd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator .
3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft ZAS aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij ZAS
4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en rijbewijs, geboortecertificaat. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

 

Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 8 weken voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door ZAS worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door ZAS met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 12 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 12 van toepassing is. In dat geval kunnen tevens wijzigings en extra deel annulerings kosten worden berekend.


Artikel 11 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en - het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ZAS voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, van de in lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de extra kosten als gevolg van de vervanging.


Artikel 12 Annulering door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten.

Gerekend wordt bij annuleringen vanaf de vetrekdag van de vlucht uit Nederland/Belgie.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal ZAS de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom;

b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
De annuleringskosten bij Nationale Parken, alle vluchten en campingstaanplaatsen zijn : Bij annulering vanaf de eerste (de dag van boeking) 100%.

Bij treinreizen:

- bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom;

2. Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het gezelschap in de offete voor deze accommodatie voorkomt, doet ZAS aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 6 gelden.
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen zelfs als deze schade lager is uitgevallen. Onder schade wordt ook verstaan geleden verlies en gederfde winst.

4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 11 van toepassing.

Artikel 13 Opzegging door ZAS

1. ZAS heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ZAS aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Een gewichtige omstandigheid voor ZAS is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

4.
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan ZAS  kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ZAS. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan ZAS kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.

Artikel 14 Wijzigingen door ZAS

1.
a. ZAS heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 13 lid 2. Wijzigingen deelt ZAS binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op e hoogte is gesteld.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en)afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

2.
a. In geval van wijziging doet ZAS de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat ZAS van de wijziging op de hoogte is gesteld.
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

- de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
- de aard en klasse van de accommodatie;
- de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

- de samenstelling van het reisgezelschap;
- de aan ZAS  bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
- de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door ZAS schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

3.
a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft ZAS het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger.
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of,indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

4. Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel eindigt op een zon- of feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.

5.
a. Indien de oorzaak van de wijziging aan ZAS kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van ZAS. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan ZAS kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.

6. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt ZAS ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.) Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt ZAS de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.)

7. ZAS is, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 4, verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 19 lid 1.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is ZAS onverminderd het bepaalde in de artikelen 16, 17 en 18 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ZAS is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; ofc. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die ZAS of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of.
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

4. Indien een georganiseerde reis of treinreis  onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig het startpunt kan bereiken doordat de vliegreis  geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht onmogelijk maken, komt dit in afwijking van lid 3 voor risico van de reiziger.  De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd.

5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 16 Hulp en bijstand

1.
a. ZAS is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van ZAS, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 15 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is ZAS tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan ZAS zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor ZAS bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 17 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid ZAS

1.
a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van ZAS dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. ZAS is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

2. Indien ZAS jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van ZAS voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de ZAS. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van ZAS gelden ook ten behoeve van werknemers van ZAS betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 18 Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van  ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf va het gedrag van een correcte reiziger.

2.
a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ZAS van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van ZAS in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 19 lid 1 te voldoen.

4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij  te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 19 Klachten tijdens de reis

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 15 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet de reiziger zich - in deze volgorde - melden bij: de betrokken dienstverlener, of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, ZAS. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij ZAS.

2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zal de reiziger op een snelle en adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk per e mail aan ZAS te sturen en bevestiging van ontvangst te vragen en te controleren.

3. ZAS zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de  contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

4. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of ZAS daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 20 Klachten na de reis

1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij ZAS.

2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij ZAS  te worden ingediend.

3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door ZAS niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

4. ZAS zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 21 Geschillen en aanvullende voorwaarden.

1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na de schriftelijke reactie als bedoeld in artikel 20 lid 4 het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

2. a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de ZAS op deze termijnen een beroep doet.

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites. Indien u dat wenst kunnen wij deze voorwaarden ook aan u toesturen.
 Uw contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) kunnen aan de luchtvaartmaatschappij(en) worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de door u geboekte vluchten. Indien u aan ons schriftelijk  kenbaar maakt hierop geen prijs te stellen, zullen wij deze gegevens niet doorgeven.

Acceptatie van de boekingsbevestiging of betaling van het inschrijfgeld, betekent dat u in het bezit bent, kennis genomen hebt van en akkoord gaat met deze Reisvoorwaarden, alle overige voorwaarden waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, alsmede de voorwaarden van SGR.

 

Reisvoorwaarden in de praktijk

 

Indien u een reis boekt die bestaat  uit de vliegreis en een hoofddoel van die reis dan is het volgende van belang.

Een hoofddoel is voor 100 % het doel van uw reis. Bijvoorbeeld : een 14 daagse treinreis of adventure truck reis, een lange camperreis e.d. In het algemeen is een hoofddoel een unieke reis door derden aangeboden.

Stel de treinreis wordt geannuleerd bijvoorbeeld omdat er een ongeluk gebeurd is.

U kunt dan besluiten niet naar Zuid-Afrika te komen omdat uw hoofddoel die treinreis was,

Bij dit soort reizen met een hoofddoel is het van belang dat u de vliegreis, transfer e.d. bij ons geboekt hebt zodat uw reis wordt beschouwd als een samengestelde reis.

Het annulerings risico kunt u dan verzekeren.Als u dit verzekert krijgt u het hooddoel ( de treinreis in dit voorbeeld ) terug van  de treinmaatschappij en de vlucht kunt u claimen bij de annulerings verzekering.

De verzekerings maatschappij Europeesche verzekeringen waar wij mee werken schrijft hierover het volgende :

Wij verzekeren het risico dat passagiers lopen bij een samengestelde reis waarbij de klant het risico loopt van annuleren van reisonderdelen, omdat een onderdeel van de reis wordt geannuleerd.
Als dat zo is dan valt dat  onder de dekking samengestelde reis. Voor de goede orde: het onderdeel dat niet wordt  geleverd ( in dit voorbeeld de treinreis ) valt niet onder de dekking. Het gaat om de overige onderdelen die "waardeloos" worden.

Dus u krijgt de reissom van de treinreis terug van de trein maatschappij en de " waardeloos " geworden zaken van uw annulerings verzekering.

Niet elke verzekeringsmaatschappij heeft een dekking voor samengestelde reizen. Van belang is dus ook dat alle reisonderdelen ( zoals vluchten ) bij ons zijn ondergebracht en dat uw annulerings verzekering dit dekt als u deze niet bij ons heeft afgesloten.

Annulerings voorwaarden.

Door een reisorganisatie zoals ZAS worden met leveranciers en accommodaties speciale afspraken gemaakt. Wij betalen bijvoorbeeld de reisgelden al van te voren om het risico van overboekingen te voorkomen. Ook om die reden betalen we vaak een voorschot op de definitieve nota. Dit zijn uiteraard kostenposten.

Daarnaast heeft een reisorganisatie met extra administratie- en personeelskosten te maken als er sprake is van een annulering.

Zelfs bij autohuur wat in het algemeen kostenloos kan worden geannuleerd door de klant berekenen reisorganisaties annuleringskosten. Bij de speciale inkoopafspraken worden meestal ook afwijkende annuleringskosten gerekend.

Sommige accommodaties en leveranciers zijn soepel met het rekenen van annulerings kosten andere vragen soms meer dan door de klant is aanbetaald.

Om die reden zijn in de reis- en boekingsvoorwaarden vaste annuleringskosten genoemd. Eventuele voordelen of nadelen zijn voor rekening van de reisorganisatie.
De voordelen en nadelen heffen elkaar gemiddeld genomen op. Bij voordelige annuleringskosten krijgt de klant dus geen resititutie. Bij nadelige annuleringskosten hoeft de klant niet bij te betalen.

Wij hebben het sluiten van een goede annulerings- en reis, bagage en ongevallen verzekering ook verplicht gesteld. Hiermee voorkomt u hoge kosten die vergoed hadden kunnen worden.
Controleer of uw eigen verzekeringen ook deze dekking bieden.

Gelet op bovenstaande houden wij ons altijd aan de reis- en boekingsvoorwaarden ongeacht of de schade hoogte voor u een voordeel of een nadeel blijkt te zijn..
Hierdoor komt u niet voor ongewenste verrasingen te staan.

 

VLIEGREIS

Actuele reisschema
Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging/annulering aanbrengt in uw reisschema. De luchtvaartmaatschappij is hiertoe gerechtigd om dit op ieder moment te doen. Uit service oogpunt zullen wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven e-mail adres sturen dan wel u telefonisch hiervan op de hoogte stellen. Wanneer er zich een vertraging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden dat vaak de  inchecktijd van de oorspronkelijk vlucht gehandhaafd blijft. U kunt te allen tijde kijken op de website van de desbetreffende luchthaven voor actuele vluchtinformatie. Vertragingen op de dag van vertrek worden meestal niet aan ons doorgegeven.


Indien uw de maatschappij uw vlucht annuleert en u geen passend alternatief biedt, heeft u recht op restitutie van de kosten van het ticket. U krijgt de reissom van de vlucht terug van de luchtvaartmaatschappij. De overige onderdelen van uw reis kunt u claimen bij uw annuleringsverzekering indien er in redelijkheid niet van deze overige onderdelen gebruik gemaakt kan worden. Vooraf toestemming van uw annuleringsverzekering is vereist.

Instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten
Bij annulering van vluchten op de dag van vertrek en in geval van instapweigering (bijvoorbeeld door overboeking) kunnen reizigers recht hebben op financiële compensatie en bijstand van de luchtvaartmaatschappij. Bij grote vertraging op de dag van vertrek hebben reizigers recht op bijstand en verzorging. De luchtvaartmaatschappij moet getroffen passagiers schriftelijk informeren over deze rechten, zoals vastgelegd in de EC Verordening 261/2004. Deze verordening beschermt de passagier in het geval van op de dag van reizen vertraagde vlucht, omgeboekte vlucht, geannuleerde vlucht of overboekte vlucht en bepaalt welke schadevergoeding gegeven moet worden. Neem voor compensatie of bijstand altijd eerst contact op met de luchtvaartmaatschappij. De EU verordening is van toepassing op vluchten binnen de Europese Unie, alle vluchten die vertrekken vanuit de Europese Unie naar een land buiten de Unie ongeacht het land van registratie van de vliegtuigmaatschappij en alle vluchten die aankomen in een EU land en die uitgevoerd worden door een Europese luchtvaartmaatschappij.

U kunt uw klacht zelf indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Hiervoor kunt u gebruik maken van de websites van  refunddesk.nl  en  euclaim.nl . Op refunddesk.nl kunt u direct online het officiële EU klachtenformulier invullen, uitprinten en opsturen. Indien u uw klacht indient via euclaim.nl , dienen zij vervolgens namens u een klacht in bij de luchtvaartmaatschappij en zorgen ervoor dat, eventueel via een gerechtelijke procedure, de schadevergoeding aan u wordt uitbetaald. Houd uw ticket en/of reserveringsnummer van uw vertraagde vlucht bij de hand  en bewaar uw instapkaart en eventuele overige reisdocumentatie.

Indien onderdelen van uw reis (bijvoorbeeld een overnachting in een hotel) geen doorgang kunnen vinden door wijzigingen in uw vluchtschema kunt u deze kosten claimen bij uw annuleringsverzekering daar het vertreksvertraging is.

Voor verdere informatie zie ook http://www.zuidafrikaspecialist.nl/pages/kort-lopende-annulerings-verzekering

Vorige reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden voor boekingen gemaakt voor 16/01/2018:

Op uw reservering zijn onderstaande Reisvoorwaarden van toepassing.
Op deze overeenkomst is ook de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden van toepassing. De SGR voorwaarden zijn te vinden op www.sgr.nl.
Op het vervoer door luchtvaartmaatschappijen, trein, camper huur,autohuur en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar op hun websites en op de website van Z.A.S. U kunt deze voorwaarden ook bij ons opvragen. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid in de vervoersvoorwaarden ten opzchte van deze reisvoorwaarden gaan deze reisvoorwaarden altijd voor.

Acceptatie van de boekingsbevestiging of betaling van het inschrijfgeld, betekent dat u kennis genomen hebt van en akkoord gaat met deze Reisvoorwaarden, alle overige voorwaarden waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, alsmede de voorwaarden van de SGR.

 

Reisvoorwaarden

Artikel 1

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder ZAS:
Stichting Zuid - Afrika specialist, Camper South Africa, South Africa Specialist

Onder reiziger wordt verstaan:
De klant van ZAS, of degene voor wie de reis is bedongen en waarvoor is betaald, of degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot ZAS is overgedragen.

Artikel 2 Informatie van ZAS

1. ZAS zal algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied vermelden op de website van ZAS.
De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen is gewijzigd.

2. ZAS verbindt aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde dat de reiziger een reisverzekering sluit en verlangt tevens bewijs van zo'n verzekering door middel van de gegevens van de verzekeraar en de polisnummers.

 

Artikel 3 Informatie door de reiziger

1. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten
van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

2. Met name dient de reiziger informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde reizigers met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico's voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt.
Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door ZAS omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4 Essenties

1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ZAS aangeboden reis worden verlangd (medische essenties).
ZAS zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van ZAS.

2. ZAS heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden neemt ZAS alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ZAS.

Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1.

a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de ZAS  inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger per e mail zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
b. Reiziger is  er middels de informatie op de website van ZAS vóór de aanvaarding op gewezen dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door ZAS is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Het aanbod van ZAS is vrijblijvend en kan zo nodig door ZAS worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de vijfde werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden ZAS niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging ZAS wegens te geringe deelname

ZAS heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding.
De artikelen 13 en 15 zijn niet van toepassing.

5. Aanmelder

a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en ZAS  anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder danwel de aanmelder ontvangt hiervan een copie en is hier eveneens voor verantwoordelijk..
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) eveneens voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

6. Gegevens en voorbehouden in publicatie

a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de ZAS maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

6. Vertrek- en aankomsttijden

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.  ZAS kan hier binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 14 en 15 niet van toepassing.

7. Afwijkingen van percentages in artikel 6 en 12   ZAS kan van de in de artikelen 6 en 12 genoemde percentages afwijken,

Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten

1. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
Dit betekent dat vluchten, camper reizen en losse camperstaanplaatsen voor 100% moeten worden aanbetaald en de overige reisonderdelen voor 25% moeten worden aanbetaald

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zeven weken voor de dag van vertrek  in het bezit zijn van ZAS. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar per e mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. ZAS heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens ZAS heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de door ZAS gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7 Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen.

Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door ZAS of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten.

2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij ZAS bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 8 Wijzigingen reissom

1. ZAS heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek  de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de reissom  (waaronder vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, koersveranderingen van meer dan 10 % en externe heffingen. ZAS zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend .De 10 % wordt gerekend over de totale reissom:
Bij koersverschillen minus de reeds aanbetaalde reissom,
Bij vervoerskosten minus het deel van de reissom waarop deze verhoging niet van toepassing is.

Artikel 9 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

1. ZAS stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevraagd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator .
3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft ZAS aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij ZAS
4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en rijbewijs, geboortecertificaat. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

 

Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 8 weken voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door ZAS worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door ZAS met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 12 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 12 van toepassing is. In dat geval kunnen tevens wijzigings en extra deel annulerings kosten worden berekend.


Artikel 11 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en - het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ZAS voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, van de in lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de extra kosten als gevolg van de vervanging.


Artikel 12 Annulering door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten.

Gerekend wordt bij annuleringen vanaf de vetrekdag van de vlucht uit Nederland/Belgie.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal ZAS de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom;

b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
De annuleringskosten bij Nationale Parken, alle vluchten en campingstaanplaatsen zijn : Bij annulering vanaf de eerste (de dag van boeking) 100%.

2. Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het gezelschap in de offete voor deze accommodatie voorkomt, doet ZAS aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 6 gelden.
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen zelfs als deze schade lager is uitgevallen. Onder schade wordt ook verstaan geleden verlies en gederfde winst.

4. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 11 van toepassing.

Artikel 13 Opzegging door ZAS

1. ZAS heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ZAS aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Een gewichtige omstandigheid voor ZAS is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

4.
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan ZAS  kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ZAS. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan ZAS kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.

Artikel 14 Wijzigingen door ZAS

1.
a. ZAS heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 13 lid 2. Wijzigingen deelt ZAS binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op e hoogte is gesteld.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en)afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

2.
a. In geval van wijziging doet ZAS de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat ZAS van de wijziging op de hoogte is gesteld.
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

- de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
- de aard en klasse van de accommodatie;
- de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

- de samenstelling van het reisgezelschap;
- de aan ZAS  bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
- de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door ZAS schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

3.
a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft ZAS het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger.
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of,indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

4. Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel eindigt op een zon- of feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.

5.
a. Indien de oorzaak van de wijziging aan ZAS kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van ZAS. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan ZAS kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.

6. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt ZAS ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.) Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt ZAS de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.)

7. ZAS is, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 4, verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 19 lid 1.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is ZAS onverminderd het bepaalde in de artikelen 16, 17 en 18 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ZAS is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; ofc. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die ZAS of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of.
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

4. Indien een georganiseerde reis of treinreis  onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig het startpunt kan bereiken doordat de vliegreis  geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht onmogelijk maken, komt dit in afwijking van lid 3 voor risico van de reiziger.  De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd.

5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 16 Hulp en bijstand

1.
a. ZAS is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van ZAS, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 15 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is ZAS tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan ZAS zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor ZAS bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 17 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid ZAS

1.
a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van ZAS dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. ZAS is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

2. Indien ZAS jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van ZAS voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de ZAS. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van ZAS gelden ook ten behoeve van werknemers van ZAS betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 18 Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van  ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf va het gedrag van een correcte reiziger.

2.
a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ZAS van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van ZAS in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 19 lid 1 te voldoen.

4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij  te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 19 Klachten tijdens de reis

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 15 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet de reiziger zich - in deze volgorde - melden bij: de betrokken dienstverlener, of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, ZAS. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij ZAS.

2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zal de reiziger op een snelle en adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk per e mail aan ZAS te sturen en bevestiging van ontvangst te vragen en te controleren.

3. ZAS zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de  contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

4. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of ZAS daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 20 Klachten na de reis

1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij ZAS.

2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij ZAS  te worden ingediend.

3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door ZAS niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

4. ZAS zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 21 Geschillen en aanvullende voorwaarden.

1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na de schriftelijke reactie als bedoeld in artikel 20 lid 4 het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

2. a. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de ZAS op deze termijnen een beroep doet.

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites. Indien u dat wenst kunnen wij deze voorwaarden ook aan u toesturen.
 Uw contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) kunnen aan de luchtvaartmaatschappij(en) worden verstrekt in het kader van de uitvoering van de door u geboekte vluchten. Indien u aan ons schriftelijk  kenbaar maakt hierop geen prijs te stellen, zullen wij deze gegevens niet doorgeven.

Acceptatie van de boekingsbevestiging of betaling van het inschrijfgeld, betekent dat u in het bezit bent, kennis genomen hebt van en akkoord gaat met deze Reisvoorwaarden, alle overige voorwaarden waaronder de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, alsmede de voorwaarden van SGR.

 

Zuid Afrika specialist - Wij zijn aangesloten bij de SGR voor uw financiele zekerheid.